Friday, August 16, 2002

بدون شرح


Friday, August 09, 2002


�کر می کنید تو شکم این مار چیه حدث بزنید، بعدا بهتون میگم .ای بابا با این ناخنها چطوری کار میکنه و غذا
می خوره ، شایدم �قط می خوره و می خوابه،
با این هیکل بعیدم نیست .
Monday, July 29, 2002


قربان قدرت خدا
الله اکبر

Tuesday, July 16, 2002


راست میگن دود از کنده بلند میشه.